วังน้ำเขียว

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม อันดับที่ 2

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเชิงเกษตรในอำเภอวังน้ำเขียวที่หลากหลายผ่านผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรม ชมแปลงสาธิตพืชผักและผลไม้แบบผสมผสานที่มีผลผลิตออกมาในแต่ละฤดูกาล เช่น แปลงกาแฟอาราบิกาและกาแฟโรบัสตา แปลงปลูกหม่อน หรือมัลเบอร์รี แปลงองุ่น และแปลงเมล่อน อิ่มอร่อยไปกับผลผลิตการเกษตรของชุมชน และสนุกกับการเก็บผักในแปลงผักอินทรีย์ กิจกรรม Cooking Class และทำอาหารพื้นบ้านสไตล์ Vegan

Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-29
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-26
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-09
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-14

ไฮไลต์

  • แวะสวนสับปะรดสีบ้านพระอังคาร แหล่งเพาะพันธุ์สับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา
  • เรียนรู้วิธีการปลูกเมล่อนปลอดสาร ที่รักจัง ฟาร์มเมล่อน วังน้ำเขียว
  • นั่งรถเปิดประทุนไปเก็บผักปลอดสาร ที่แปลงผักของชุมชนท่องเที่ยว D-HOPE หมู่บ้านไทยพัฒนา
  • กิจกรรม Cooking Class และทำอาหารพื้นบ้านสไตล์ Vegan
  • ชมโรงเพาะเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่วังน้ำเขียวฟาร์ม
  • นั่งรถรางสวนเกษตรผสมผสาน ชมแปลงผัก แปลงองุ่น แปลงกาแฟอาราบิกาและโรบัสตา ที่ฟ้าประทานฟาร์ม
  • เก็บลูกหม่อนสด ๆ เรียนรู้การปลูกต้นวานิลลา ที่สวนแม่หม่อน

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 2,300 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 20 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงสาย พบกันที่จุดนัดพบ เดอวัง ฮิป โฮมสเตย์ ร่วมกิจกรรมเพนต์หมวก
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูขนมจีนน้ำยาเห็ดหอมและขนมไทยโบราณ “ข้าวต้มมัดลูกโยน”
ช่วงบ่าย เยี่ยมชมสวนสับปะรดสีบ้านพระอังคาร แหล่งเพาะพันธุ์ต้นสับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมชมฟาร์มเมล่อนวังน้ำเขียว เรียนรู้วิธีการปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ ชม ชิม และเลือกซื้อผลผลิตสด แปรรูป จากเมล่อนรักจังฟาร์ม
เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว D-HOPE หมู่บ้านไทยพัฒนา พานั่งรถเปิดประทุนไปเก็บผักที่แปลงผักอินทรีย์ที่แปลงปลูกของเกษตรกรในชุมชน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร และร่วมทำอาหารพื้นบ้านสไตล์วีแกน (Vegan)
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็นสไตล์วีแกน (Vegan)
วันที่สอง
ช่วงเช้า ตักบาตรยามเช้า ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก
รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเห็ดหอมวังน้ำเขียว และอาหารพื้นถิ่น
ช่วงสาย เยี่ยมชมโรงแหนมเห็ดแม่นุ้ย
ช่วงกลางวัน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่วังน้ำเขียวฟาร์ม
เยี่ยมชมฟ้าประทานฟาร์ม ขึ้นรถรางชมสวนเกษตรผสมผสาน แปลงผัก แปลงองุ่น แปลงกาแฟอาราบิกาและกาแฟโรบัสตา
ช่างบ่าย เยี่ยมชมสวนแม่หม่อน ชมสวนหม่อนหรือมัลเบอร์รี ศึกษาดูงานการปลูกต้นวานิลลา และรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • ลาดเห็ด
  • ยำหัวปลีใส่เห็ด
  • ห่อหมกเห็ด
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว1
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว2

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

เมล่อนวังน้ำเขียว, เห็ดวังน้ำเขียว, ผักสลัด

Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-21
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-ของ
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำชุมชน

Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว4

นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์
โทร : 09-8608-6004

ผู้ประสานงานชุมชน

Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว3

นางสาวกัญญาภัทร วราอภิวุฒิ
โทร : 09-9446-0202

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 201 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
Facebook : ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชุมชนระยะทาง 240 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on